നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റി GUYS 😱🔥🚀| Bitcoin Golden Pi Cycle | Cryptocurrency Malayalam ❤️ | Wall Avenue 🔥

നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റി GUYS 😱🔥🚀| Bitcoin Golden Pi Cycle | Cryptocurrency Malayalam ❤️ | Wall Avenue 🔥
നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റി GUYS 😱🔥🚀| Bitcoin Golden Pi Cycle | Cryptocurrency Malayalam ❤️ | Wall Street 🔥

Be a part of Our Group ❤️
https://bit.ly/3AM9Uwf

Get a ten% low cost in your buying and selling price in Binance…..
Use My Code : 91771142
Create Your Binance Account Right here: https://bit.ly/3uKAORh
Create Account in Bybit : https://bit.ly/3vUCKKB
Get 5% Low cost in your buying and selling price in FTX : https://bit.ly/34iAaCy

🛑Foremost Playlists
Binance Detailed Tutorials: https://bit.ly/3vHCOt5
Buying and selling Methods: https://bit.ly/3r6LY2j
Crypto Tasks Defined: https://bit.ly/338Z4DZ

Disclaimer: This video is for informational functions solely. It isn’t monetary recommendation and isn’t an endorsement of any supplier, product, or service. All buying and selling entails danger.

Contact Me
Instagram : https://bit.ly/3aj4AHU
Twitter : https://bit.ly/3ykCaVZ

supply

Wall Street

31 thoughts on “നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റി GUYS 😱🔥🚀| Bitcoin Golden Pi Cycle | Cryptocurrency Malayalam ❤️ | Wall Avenue 🔥

  1. I believe btc travel from here 18 k to 38 k.. Then on November will be start correcting back 20 k. 2023 March.. Them March to 2025 November btc go all time 280000 usd

  2. തെറ്റ് നമുക്ക് പറ്റി '' youTube rട 12 K പോകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചു' തെറ്റ് സമ്മതിച്ചു Bro. 18/ 17 k യിൽ entry എടുക്കാൻ വിട്ടു പോയി. സാരമില്ല -യോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം തരും :
    Thanks bro ഈ വക ഉപകാരം ചെയ്ത് തന്നതിനി '

  3. Thank you for your videos mate.<The BTC shows us that when he wakes up he knows how to do it and destroy all the bears!! Never go against the trends on cryptos, even less put levers, it is about the immediate sanction as soon as you turn your back, now anyone who has been in the crypto space for the last 6 or more years certainly knows about the cycle structure, every 4 yearsBTC goes through a halving even where the amount of Bitcoin that is mined is cut half. Well, the block reward is cut in half. this cause huge price spikes every 4 yrs because it create a supply and demand crisis that can't be priced in until it's a reality. >but all thanks to Kelvin Sung who taught me how to make trade and increased my Crypto from 6 to 15BTC now. No one really knows what is going to happen in the market and I know you are only saying what you think will happen based on the past. It is yours and my opinion so people should make their own Investment choices based on their own research. ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish